Strona główna

Aktualności

Zajęcia stałe

Galeria zdjęć

Kontakt

Dane osobowe


 

Klauzula informacyjna

 

Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, iż:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Kultury w Konarzynach z siedzibą w Konarzynach, ul. Strażacka 2,  zwany dalej Administratorem.  
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym może się Pani/Pan skontaktować za pomocą poczty elektronicznej: rafal.machut@gmail.com
  we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.  
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Gminnego Ośrodka Kultury w Konarzynach, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celu określonego
  w punkcie 3.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego, cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
  w tym profilowaniu.
 7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres określony przepisami prawa oraz niezbędny do realizacji celu określonego w punkcie 3.